กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


สิบเอกสุทธิพงศ์ อินทร์สอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
 


นายพรศักดิ์ ผะอบทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางสุนิสา จันทร์ศิริ
ครู คศ.1
ศพด.บ้านกล้วยหอม


นางสาวพัด จันทร
ครู คศ.1
ศพด.บ้านหินงามสามัคคี


นายจักรวัชร์ วรกุลวรรธนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพัชราภรณ์ แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชไมพร ศรีวิชาสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิพนธ์ เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ