กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
ประชากรในพื้นที่ตำบลหนองบ่มกล้วย นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านลานคา

โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยหอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินงามสามัคคี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาสวน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานคา
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาและประเพณีไทย รวมถึงประเพณีท้องถิ่น เช่น ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯลฯ